SIA “KAUF ” Klientu datu apstrādes noteikumi
Spēkā no 2019. gada 1. jūlija

1. Jēdzieni:

Pārzinis – SIA “KAUF”, vien.reģ. Nr. 40003165349, Jur.adrese: Antonijas iela 26-20, Rīga, LV-1005;
Klients – klients, kurš iesniedzis Pārzinim aizpildītu Klienta anketu un reģistrēts Datu bāzē;
Datu bāze – Pārziņa lietota biznesa programma preču pasūtījumu un pārdošanas organizēšanai;

2. Klienta datu apstrādes tiesiskais pamats:

Klienta piekrišana (Vispārējās datu apstrādes regulas 6. panta 1. daļas a. punkts). Atsevišķos gadījumos, iepriekš informējot Klientu, Pārzinim ir tiesības veikt Klienta datu apstrādi, ja tā ir nepieciešama Pārziņa interešu īstenošanai, kas atļautas saskaņā ar likumu (jeb pamatojoties uz Vispārējās datu apstrādes regulas 6. panta 1. daļas f. punktu);

3. Klienta dati tiek apstrādāti šādos nolūkos:

– Klienta vārds, uzvārds: Klienta identificēšanai;
– Personas kods: Klienta identificēšanai un ja Klientam pašam tas ir nepieciešams savām vajadzībām (piem. dokumentācijas glabāšanai mājas celtniecības vai remontdarbu vajadzībām vai ja Klients ir zobārsts, namīpašnieks, ģimenes ārsts utt.).
– Tālrunis: Klienta identificēšanai; lai sazinātos ar Klientu par preču pasūtījuma izpildes jautājumiem vai lai informētu Klientu par dažādiem Pārziņa pasākumiem, jaunumiem un sūtītu dažāda veida komerciālu informāciju. Tālrunis saziņai un informācijas nosūtīšanai tiek izmantots tikai tad, ja Klients minētajiem nolūkiem ir atsevišķi piekritis;
– E-pasts: lai Klients varētu veikt pirkumus un pasūtīt Preci internetā, izmantojot Pārziņa kauf.lv mājaslapu, lai atjaunotu savus datus vai dzēstu informāciju par sevi. Papildus, e-pasts var tikt izmantots, lai sazinātos ar Klientu par preču pasūtījuma izpildes jautājumiem vai lai informētu Klientu par dažādiem Pārziņa pasākumiem, jaunumiem un sūtītu dažāda veida komerciālu informāciju. E-pasts saziņai un informācijas nosūtīšanai tiek izmantots tikai tad, ja Klients minētajiem nolūkiem ir atsevišķi piekritis;
– Pirkumu vēsture: likumā Par grāmatvedību noteikto Pārziņa pienākumu un tiesību īstenošanai, preču sortimenta un apjomu plānošana veikalos, bonusu programmu īstenošana.

4. Klienta datu glabāšanas laika posms:

– Vārds, uzvārds; tālrunis; e-pasta adrese, personas kods (ja norādīts) – kamēr Klienta anketa ir spēkā un nav atsaukta vai normatīvajos aktos noteikto termiņu (piem. likuma Par grāmatvedību 10.pants);
– Pirkumu vēsture – kamēr Klienta piekrišana ir spēkā un nav atsaukta vai normatīvajos aktos noteikto termiņu (piem. likuma Par grāmatvedību 10.pants);

5. Klientam ir tiesības pieprasīt no Pārziņa šādas darbības vai informāciju:

– kādi Klienta personas dati tiek apstrādāti;
– pieprasīt datu labošanu, dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu;
– iebilst pret datu apstrādi;
– tiesības uz datu pārnesamību, ja tāda nepieciešama;
– tiesības atsaukt Klienta anketu (piekrišanu), kas dota Klienta anketas formā;

6. Pieprasījumus realizēt 5. punktā minētās tiesības Klients var iesniegt parakstīta iesnieguma formā sūtīt pa pastu uz Pārziņa juridisko adresi: Antonijas iela 26-20, Rīga, LV-1010, vai iesniegumu, parakstītu ar elektronisko parakstu sūtīt uz [email protected]. Gadījumā, ja Klients ir reģistrējis Klienta anketu elektroniski, to iespējams atsaukt Pārziņa mājaslapā www.kauf.lv, sadaļā “Mans Profils”.

7. Klientam ir tiesības vērsties pie Pārziņa par jebkuru jautājumu, sūdzību vai ieteikumu datu apstrādes kontekstā, izmantojot šādu kontaktinformāciju:
[email protected], 67332028, 26672556;

8. Ja Klients un Pārzinis nespēj 7. punkta kārtībā atrisināt radušos problēmu, Klientam ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā, adrese: Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, 67223131, [email protected];