Interneta veikala KAUF lietošanas noteikumi

TERMINI

1.1 Pārdevējs – KAUF (SIA), uzņēmums, kas dibināts un darbojas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem, reģistrācijas Nr. 40003165349, juridiskā adrese: Antonijas iela 26-20, Rīga, LV-1010, Latvijas Republika, PVN maksātāja Nr. LV40003165349.
1.2 Pircējs – fiziska persona kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu vai juridiska persona, kura iegādājas preces un/vai pakalpojumus Internet veikalā vai lieto Internet veikalu KAUF.
1.3 Interneta veikals – KAUF interneta veikals, kas ir pieejams tīmekļa vietnē www.kauf.lv.
1.4 Pirkšanas–pārdošanas līgums – Pircēja un Pārdevēja noslēgta vienošanās par Internet veikalā pieejamo preču pirkšanu–pārdošanu.
1.5 Preču saņemšanas punkts – vieta, kur izsniedz (saņem) preces, kas pieder KAUF.
1.6 Noteikumi – šie attālinātas pirkšanas–pārdošanas noteikumi, kas nosaka Pārdevēja un Pircēja pienākumus un tiesības, Pārdevēja piedāvāto preču un/vai pakalpojumu iegādes un apmaksas nosacījumus, preču un/vai pakalpojumu piegādes un atpakaļatdošanas procedūru un līgumslēdzēju pušu atbildību, kā arī regulē citus ar preču un/vai pakalpojumu pirkšanu un pārdošanu Veikalā saistītos jautājumus.

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

2.1 Šie Noteikumi ir dokuments ar juridisku spēku un tie nosaka Pircēja un Pārdevēja abpusējās tiesības, pienākumus un atbildību un citus noteikumus attiecībā uz Pārdevēja piedāvāto preču un pakalpojumu pirkšanu un pārdošanu, iegādājoties preces un/vai pakalpojumus Internet veikalā.
2.2 Pircējs var iegādāties preces un pakalpojumus Internet veikalā, tikai piekrītot Noteikumiem. Apliecinot, ka ir izlasīti Noteikumi, Pircējs apņemas tos ievērot un rīkoties tiem atbilstoši. Iegādājoties Internet veikalā preces un/vai pakalpojumus, Pircējs piekrīt ievērot Noteikumus un apliecina, ka tos saprot. Ja Noteikumi nav izlasīti un/vai saprasti, vai arī Pircējs tiem nepiekrīt, preces un/vai pakalpojumus iegādāties nav iespējams.
2.3 Preces Internet veikalā pārdod no Latvijas Republikas teritorijas.
2.4 Pārdevējam ir tiesības grozīt Noteikumus. Noteikumu grozījumi stājas spēkā, kad tie ir publicēti Internet veikalā. Ja pēc Noteikumu grozījumu publicēšanas Pircējs lieto Internet veikalu, tiek uzskatīts, ka ir saņemta Pircēja piekrišana visiem Noteikumu grozījumiem.

2.5 Termins “Preces”, kas lietots šeit un turpmāk Noteikumos, attiecināms uz precēm un pakalpojumiem, izņemot gadījumus, kad skaidri norādīts citādi vai kad konteksts nosaka citādu šī vārda izpratni.

PIRKŠANAS–PĀRDOŠANAS LĪGUMA STĀŠANĀS SPĒKĀ

3.1 Lai iegādātos Preces, Pircējs veic pasūtījumu Internet veikalā, aizpildot elektronisku pasūtījuma veidlapu.

3.2 Par katru Pircēja pasūtījumu tiek slēgts Pirkšanas–pārdošanas līgums.
3.3 Tiek uzskatīts, ka Pircējs un Pārdevējs noslēguši Pirkšanas–pārdošanas līgumu, kad Pircējs:
• veic pasūtījumu un izveido preču grozu atbilstoši Pārdevēja instrukcijai un norāda piegādes adresi vai preču saņemšanas veidu;
• apliecina, ka ir izlasīti Noteikumi, izvēlas apmaksas veidu un apmaksā pasūtījumu;
• Pārdevējs apstiprina Pircēja pasūtījumu, parādot un/vai nosūtot informāciju par pasūtījumu, apstiprinājumu (e-pastā vai pa tālruni) un/vai PVN rēķinu.
Ja Pircējs daļēji vai pilnībā nepiekrīt Noteikumiem, preces un/vai pakalpojumus iegādāties nav iespējams.
3.4 Pirms Pirkšanas–pārdošanas līguma noslēgšanas Pārdevējs var nosūtīt Pircējam vēl citus apstiprinājumus, piemēram, apstiprinājumu, ka saņemts maksājums utt.
3.5 Pirkšanas–pārdošanas līgums ir spēkā līdz šīs vienošanās noteikto pienākumu izpildei. Pirkšanas–pārdošanas līgumu uzskata par izpildītu, kas Preces ir nodotas Pircējam atbilstoši Noteikumos un spēkā esošajos Latvijas Republikas tiesību aktos aprakstītajai procedūrai.
3.6 Pircējs apņemas pēc sava pasūtījuma apstiprināšanas apmaksāt un pieņemt Internet veikalā pasūtītās Preces.
3.7 Pārdevējs var neapstiprināt Pircēja pasūtījumu, ja Pircējs nav izpildījis visus Preču pasūtīšanas nosacījumus, ja Pārdevējam nav Preces, kuru Pircējs vēlas iegādāties, ja Pircējs nav apliecinājis piekrišanu Noteikumiem, un/vai citu iemeslu dēļ, kurus var individuāli izpaust Pircējam.

PIRCĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1 Pircējam ir tiesības:

4.1.1 iepirkties Internet veikalā atbilstoši Noteikumiem, citiem Pārdevēja nosacījumiem un spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem;
4.1.2 atkāpties no Internet veikalā noslēgtā Pirkšanas–pārdošanas līguma, par to ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā rakstiski informējot Pārdevēju, atbilstoši procedūrai, kas aprakstīta Ministru kabineta noteikumos Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”, kas pieņemti 2014. gada 20. maijā;
4.1.3 izmantot Precēm piešķirto garantiju;
4.1.4 izmantot citas tiesības atbilstoši Noteikumiem un/vai Latvijas Republikas spēkā esošajiem tiesību aktiem.

4.2 Pircējs apņemas:

4.2.1 apmaksāt pasūtītās Preces un to piegādi un veikt citus maksājumus (ja tādi norādīti, slēdzot Pirkšanas–pārdošanas līgumu) un pieņemt pasūtītās Preces;
4.2.2 apskatīt un pārbaudīt Preces, tās pieņemot, un informēt Pārdevēju par bojājumiem, acīmredzamiem defektiem un modeļa vai montāžas atšķirībām no tā, ko Pircējs pasūtījis atbilstoši šajos Noteikumos aprakstītajai procedūrai;
4.2.3 pārbaudīt iegādāto Preču kvalitāti un informēt par to Pārdevēju (zvanot uz tālruņa numuru +371 67332028, +371 26672556  vai rakstot uz e-pasta adresi: [email protected]) par Preču trūkumiem, ko nebija iespējams pamanīt, Preces pieņemot;
4.2.4 izvēloties preču piegādes vai citus Pārdevēja piedāvātos pakalpojumus, nodrošināt to sniegšanai nepieciešamos apstākļus un tos apmaksāt;
4.2.5 segt Preču atpakaļatdošanas izmaksas, izņemot gadījumus, kad Pārdevējs ir piekritis segt šīs izmaksas.
4.2.6 nekavējoties atjaunināt informāciju, ja ir mainījušies Pircēja Reģistrācijas dati vai Preču piegādes dati;
4.2.7 neizmantot Internet veikalu tā, ka tiek apdraudēta tā pienācīga funkcionēšana un drošība vai ka tiek ierobežota citu lietotāju piekļuve Internet veikalam;
4.2.8 ievērot citos noteikumos un spēkā esošajos Latvijas Republikas tiesību aktos norādītās prasības.

PĀRDEVĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1 Pārdevējam ir tiesības:

5.1.1 ierobežot vai liegt Pircējam pieeju Internet veikalam bez iepriekšēja brīdinājuma, kā arī atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pircējs mēģinājis kaitēt stabilai Internet veikala darbībai un/vai nav pildījis savus pienākumus; Pārdevējs nav atbildīgs par Pircēja radītiem zaudējumiem;
5.1.2 uz laiku pārtraukt vai izbeigt Internet veikala darbību, veikt izmaiņas Internet veikalā vai atsevišķās tā daļās, mainīt tā saturu daļēji vai pilnībā, ierobežot pirkumus Internet veikalā, mainīt Internet veikala tīmekļa vietnes adresi, iepriekš nebrīdinot Pircēju, mainīt reģistrēto Pircēju skaitu; Pārdevējs neuzņemas atbildību par jebkādu kaitējumu Pircējam, kas radies šādu darbību rezultātā;
5.1.3 mainīt Noteikumus, Preču cenas, Preču iegādes noteikumus un nosacījumus vai citus uz Internet veikalu attiecināmus nosacījumus, publicējot izmaiņas Internet veikalā.

5.2 Pārdevējs apņemas:

5.2.1 cienīt Pircēja privātumu un sargāt Pircēja datu konfidencialitāti, izņemot spēkā esošajos Latvijas Republikas tiesību aktos un Internet veikala Privātuma politikā noteiktos gadījumus;
5.2.2 Ja Pārdevējs kāda iemesla dēļ nevar pārdot Pircējam pasūtīto Preci, par Preci/pasūtījumu samaksātā summa ir jāatmaksā 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā;

CENAS UN PREČU APMAKSA

6.1 Preču cena ir norādīta Internet veikalā un/vai pasūtījumā ar iekļautu pievienotās vērtības nodokli.
6.2 Preces Pircējam pārdod par cenu, kāda ir spēkā pasūtījuma izdarīšanās brīdī Internet veikalā. Preču cena un par Precēm maksājamā summa tiek parādīta Pircējam, kad ir izveidots pirkuma grozs. Ja Pircējs nepiekrīt norādītajai cenai, nav iespējams veikt pasūtījumu.
6.3 Preču cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi un maksa par pakalpojumiem, kurus Pircējs pasuta Pārdevējam. Ja nav norādīts, citādi, Preču piegādes pakalpojumus un citus pakalpojumus Pircējs apmaksā atsevišķi.
6.4 Preces Internet veikalā var iegādāties, veicot priekšapmaksu ar tiešo bankas maksājumu, ar maksājumu karti vai norēķinoties uz vietas. Iegādājoties Internet veikalā Preces, pirkuma apmaksai var izmantot Internet veikalā uzskaitītās apmaksas metodes. Apmaksājiet rēķinu, izmantojot sava pasūtījuma ID kā norēķina stsauci.
6.5 Pirkumu apliecinošs dokuments –PVN rēķins – elektroniskā formātā ir pieejams Pircēja lietotāja kontā; Pircējs var lejupielādēt un/vai izdrukāt šo dokumentu. Elektroniskais pirkumu apliecinošs dokuments ir derīgs bez paraksta.
6.6 Pēc tam, kad Pārdevējs ir apstiprinājis pasūtījumu, preču cena var mainīties tikai izņēmuma gadījumos, kad preces cena ir mainījusies informācijas sistēmu tehniskas kļūdas, acīmredzamu (neuzmanības) kļūdu labošanas vai citu objektīvu, no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ. Ja šādā gadījumā Pircējs nepiekrīt iegādāties preci par jauno cenu, Pircējs var atcelt pasūtījumu, informējot Pārdevēju (zvanot uz tālruņa numuru +371 67332028, +371 26672556   vai rakstot uz e-pasta adresi: [email protected]). Pēc pasūtījuma anulēšanas šajā punktā noteiktajā kārtībā Pārdevējs apņemas atmaksāt Pircējam visas summas, kuras viņš samaksājis par anulēto pasūtījumu. Pircējam, ja tas vēlas iegādāties to pašu Preci par jauno pareizi norādīto cenu, tā ir jāpasūta no jauna.

PREČU PIEGĀDE

7.1 Iespējamie Preču piegādes veidi tiek uzrādīti, kad Pircējs ir izveidojis pirkuma grozu un ievadījis piegādes adresi.
7.2 Preču piegāde ir maksas pakalpojums.
7.3 Ja Pircējs izvēlas Preču piegādes pakalpojumu, piegādes cena tiek uzrādīta pasūtīšanas procesa noslēgumā, pirms maksājuma metodes izvēles un/vai maksājuma veikšanas. Preču piegādes pakalpojums tiek apmaksāts ar priekšapmaksu, veicot pirkuma apmaksu.
7.4 Pircējs apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu.
7.5 Preces piegādā Pārdevējs vai tā pilnvarots pārstāvis 3-5 darba dienu laikā.
7.6 Pieņemot Preces, Pircējs pārliecinās par piegādes stāvokli un Preču daudzumu, kvalitāti un komplektāciju. Ievērojot, ka iepakojums ir bojāts, taču Preču daudzums, kvalitāte un komplektācija ir atbilstoši, Pircējs atzīmē iepakojuma bojājumu apstiprinājuma veidlapā vai veidlapās, ko izsniedz Preces piegādātājs. Šādos gadījumos tiek uzskatīts, ka Preces ir piegādātas bojātā iepakojumā, bet to daudzums, kvalitāte un komplektācija atbilst Pirkšanas–pārdošanas līguma nosacījumiem, tāpēc uzskatāms, ka tās ir piegādātas atbilstoši.
7.7 Ievērojot neatbilstības preču kvalitātē un/vai komplektācijā, Pircējs nevar pieņemt preci, kuras kvalitāte un/vai komplektācija ir neatbilstoša. Pircējs norāda atteikšanos pieņemt preci un uzskaita neatbilstības piegādes apstiprinājuma veidlapā un/vai aizpildot veidlapas, ko izsniedz preces piegādātājs. Ja ir konstatētas neatbilstības preču daudzumā, Pircējs to atzīmē piegādes apstiprinājuma veidlapā vai veidlapās, ko izsniedz Preces piegādātājs.
7.8 Ja Pircējs pieņem piegādātās Preces bez komentāriem, tiek uzskatīts, ka tās ir piegādātas nebojātā iepakojumā un ka Preču daudzums, kvalitāte un komplektācija atbilst Pirkšanas–pārdošanas līguma nosacījumam. Uzskatāms, ka ar pārdošanu saistītie pakalpojumi un Preču piegāde veikti atbilstoši.
7.9 Pircējs apņemas pieņemt preces personīgi. Piegādājot Preces, Pircējam var prasīt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un informāciju par pasūtījumu, kuru Pārdevējs sūtījis Pircējam.
7.10 Kad Preces ir saņemta tās tiek uzskatītas par nodotām Pircējam Ja Pircējs nav varējis pieņemt Preces pats, bet Preces ir piegādātas norādītajā adresē, Pircējam nav tiesību sūdzēties Pārdevējam par Preču piegādāšanu nepareizajai personai.

7.11 Preces aprakstā norādītie piegādes nosacījumi ir provizoriski. Preču piegādes nosacījumi nav piemērojami gadījumos, kad Pārdevēja noliktavā nav vajadzīgo preču un Pircējs tiek informēts par viņa pasūtīto preču neesamību. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Tādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un vienoties par preču piegādes termiņu un citiem apstākļiem. Ja Pārdevējs preces nepiegādā pasūtījumā noteiktajā termiņā un Puses nevienojas par papildu termiņu preču piegādei, Pircējs var izmantot Noteikumu 4.1.2. punktā noteiktās tiesības – atkāpties no preču vai pakalpojumu pirkuma līguma.
7.12 Pārdevējs nav atbildīgs par Preču piegādes noteikumu pārkāpumiem, ja Preces nav piegādātas Pircējam vai ir piegādātas novēloti Pircēja vainas dēļ vai tādu apstākļu dēļ, kurus Pircējam būtu iespējams novērst.

7.13 Iegādāto preci var piegādāt:

Omniva pakomatā. Pie preču pasūtījuma līdz 100 EUR, kura svars līdz 30kg un kastes izmēri 38cmx39cmx64cm ir viena piegādes maksa 3,99 ar PVN. Ja pasūtījuma summa pārsniedz 100 EUR, tad piegāde pakomatā ir bez maksas. Ja pasūtījumu nevar sakomplektēt atbilstoši Omniva pakomāta L izmēram (38cmx39cmx64cm), tad klientu konsultants sazinas ar pircēju un vienojas par iespējamo preču piegādes veidu.

 PREČU SAŅEMŠANA

8.1 Ja Pircējs nepasūta Preču piegādes pakalpojumu, pasūtītās Preces bez maksas var saņemt Preču saņemšanas punktos Ganību dambis 30B, Rīga. Veicot pasūtījumu, Pircējs izvēlas Preču saņemšanas punktu, kurā vēlētos saņemt pasūtītās preces.

8.2 Kad pasūtītās Preces ir gatavas saņemšanai, Pircējs saņem apstiprinājuma ziņojumu par to, ka ir iespējams šīs Preces saņemt. Ierodoties paņemt pasūtītās Preces Preču saņemšanas punktā, Pircējam ir jāuzrāda Pārdevēja pārstāvim pasūtījuma apstiprināšanas ziņojums, kuru Pārdevējs elektroniski nosūtījis Pircējam. Juridiskās personas pārstāvim pirms pasūtījuma saņemšanas ir obligāti jāuzrada personas apliecinošs dokuments. Juridiskās personas pilnvarniekam ir obligāti jāuzrada juridiskas personas izsniegto un spēkā esošo pilnvaru un personas apliecinošs dokuments. Ja Pircējs nevar uzrādīt minētos dokumentus, Pārdevēja pārstāvim ir tiesības atteikties izsniegt preces Pircējam.
8.3 Kad Pircējs ir saņēmis Preces, tās uzskatāmas par izsniegtām (piegādātām) pircējam.

PREČU KVALITĀTE UN GARANTIJA

9.1 Katras iegādājamās Preces vispārīgās īpašības ir norādītas šīs Preces aprakstā. Norādītās specifikācijas un apraksti var atšķirties no produkta faktiskajām specifikācijām un aprakstiem.

TIESĪBAS ATKĀPTIES NO LĪGUMS PREČU ATPAKAĻATDOŠANA

10.1 Pircējam ir tiesības atgriezt jebkuru preci 14 dienu laikā no brīža, kad prece tiek piegādāta uz pasūtījumā norādīto adresi. Preces var atgriezt, rakstot pieprasījumu brīvā formā uz [email protected].

10.2 Par atgriešanas veidu pircējs un pārdevējs vienojas individuāli. Prece tiek atgriezta Kauf.lv noliktavā, adrese – Ganību dambis 30B.

10.3 Ja kāda no saņemtām precēm ir bojāta vai tiek saņemtas citas preces, tad piemēro šādus noteikumus:

10.3.1 Pircējam ir pienākums iesniegt (fotogrāfiskus) pierādījumus. Šīm fotogrāfijām ir jābūt (digitāli) marķētām ar datumu, un tās ir jānosūta uz e-pasta adresi, norādot pasūtījuma numuru un preces numuru. Pēc pārbaudes Kauf.lv lemj par vienu no trim iespējām:

  • Par zaudējumiem tiek piešķirta atlaide;
  • Par zaudējumiem tiek veikta atmaksa;
  • Par zaudējumiem tiek izsūtīta jauna prece.

10.4  Atmaksa attiecas tikai uz precēm un tajā nav iekļauti izdevumi, kas ir saistīti ar piegādi.

10.5 Nauda tiek atgriezta 5 darba dienu laikā, pēc preces saņemšanas. Nauda tiek atgriezta uz to Pircēja kontu, no kura veikts maksājums.

10.6  Kauf.lv patur tiesības atkāpties no iepriekšminētā, ja tas attiecas uz atsevišķu gadījumu.

ATLAIDES UN AKCIJAS PIEDĀVĀJUMI

11.1 Pārdevējs var pēc savas iniciatīvas piešķirt atlaides vai noteikt akcijas cenas Interneta veikalā. Interneta Veikalā piešķirtās atlaides un akcijas var nebūt tādas pašas, kādas ir spēkā Pārdevēja veikalā.
11.2 Laikā, kad ir spēkā konkrēta akcija vai atlaide, Interneta veikalā jābūt pieejamai detalizētai informācijai par šo akciju vai atlaidi.
11.3 Iegādājoties Preces, kurām Pārdevējs piedāvā atlaidi vai kuras papildina ar dāvanu, un tad atdodot tās atpakaļ, Pircējs saņem atpakaļ tikai to summu, kuru ir samaksājis par Precēm.
11.4 Pārdevējam ir tiesības vienpusēji, bez atsevišķa brīdinājuma, mainīt īpašo piedāvājumu vai atlaižu nosacījumus vai arī tos atcelt. Īpašo piedāvājumu un atlaižu procedūras izmaiņas vai to atcelšana ir spēkā no šo izmaiņu vai atcelšanas publicēšanas.

LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU ATBILDĪBA

12.1 Pircējs ir atbildīgs par reģistrācijas datu precizitāti. Ja Pircējs sniedz neprecīzus reģistrācijas datus un/vai tos savlaicīgi neatjaunina, Pārdevējs nav atbildīgs par sekām.
12.2 Pircējs ir atbildīgs par reģistrācijas datu nodošanu trešajām personām. Ja trešā persona lieto Interneta veikala pakalpojumus vai iegādājas preces un/vai pakalpojumus Interneta veikalā, pierakstoties ar Pircēja datiem, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju, un Pircējs ir atbildīgs par pienākumiem, kas šādi ir radušies.
12.3 Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies gadījumos, kad Pircējs nav izlasījis Noteikumus un/vai Pirkšanas–pārdošanas līgumu pretēji Pārdevēja ieteikumam un Pircēja pienākumam tos izlasīt, lai arī šāda iespēja tikusi nodrošināta.
12.4 Pārdevējs ir atbildīgs par Interneta veikala nepareizu funkcionēšanu un tās rezultātā radītiem tiešiem zaudējumiem vai kaitējumu Pircējam vai trešajām personām, ja tas noticis Pārdevēja apzinātu darbību rezultātā.
12.5 Ja Pārdevēja Interneta veikalā ir saites uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai personu tīmekļa vietnēm, Pārdevējs neuzņemas atbildību par šajās tīmekļa vietnēs ievietoto informāciju vai tajās veiktajām aktivitātēm, neuzrauga un nekontrolē šīs tīmekļa vietnes un nepārstāv šīs juridiskās vai fiziskās personas.
12.6 Kaitējuma gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tikai tiešos zaudējumus.
12.7 Pārdevējs nav atbildīgs par saistību neizpildi attiecībā uz pirkšanas–pārdošanas līgumu un/vai preču nepiegādāšanu/novēlotu piegādāšanu, ja tas noticis trešo personu vainas dēļ vai tādu apstākļu dēļ, kurus Pārdevējs pirkšanas–pārdošanas līguma noslēgšanas brīdī nav varējis paredzēt vai kontrolēt un nav varējis novērst šos apstākļus vai to radītās sekas (force majeure). Ja minētie apstākļi pastāv ilgāk nekā 1 (vienu) mēnesi, līgumslēdzējas puses var uz abpusējas vienošanās pamata izbeigt noslēgto Pirkšanas–pārdošanas līgumu.

INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA

13.1 Pārdevējs sūta visus ziņojumus un citu informāciju Pircējam uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.

13.2 Pārdevējs nav atbildīgs par interneta savienojuma traucējumiem vai traucējumiem tīklos vai e-pasta vietnēs, kuru dēļ Pircējs nav saņēmis Pārdevēja ziņojumus.
13.3 Pircējs visa veida saziņai izmanto šajos Noteikumos norādīto kontaktinformāciju un kontaktinformāciju, kas norādīta Veikala sadaļā « Kontaktinformācija un rekvizīti ».

NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

14.1 Uzskatāms, ka Pircējs rakstiski ir piekritis visai Pārdevēja tīmekļa vietnē sniegtajai informācijai, arī šiem Noteikumiem, informācijai par Pārdevēju, piedāvātajām Precēm un pakalpojumiem un to īpašībām, procedūrai attiecībā uz Pircēja tiesībām atkāpties no pirkšanas–pārdošanas līguma, Pārdevēja sniegtajai garantijai.
14.2 Pircēja un Pārdevēja noslēgtā Pirkšanas–pārdošanas līguma nosacījumus regulē spēkā esošie Latvijas Republikas tiesību akti.
14.3 Pārdevējs var jebkurā laikā nodot šajos Noteikumos noteiktās tiesības un pienākumus trešajām personām bez Pircēja piekrišanas vai paziņošanas Pircējam.
14.4 Visas Pircēja un Pārdevēja domstarpības attiecībā uz Noteikumiem risina sarunu ceļā. Ja līgumslēdzējas puses nespēj atrisināt domstarpības sarunu ceļā 15 (piecpadsmit) dienu laikā, tās risina atbilstoši spēkā esošajos Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajai procedūrai.
14.5 Pircējs var iesniegt prasības un/vai sūdzības par Internet veikalā iegādātajām precēm un/vai pakalpojumiem Patērētāju tiesību aizsardzības centram (Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, zvanot uz tālruni: +371 65452554, vai rakstot uz e-pasta adresi: [email protected], vai Patērētāju tiesību aizsardzības centra tīmekļa vietnē: www.ptac.gov.lv, vai aizpildot pieteikumu platformā patērētāju strīdu izšķiršanai tiešsaistē http://ec.europa.eu).
14.6 Šie Noteikumi ir spēkā no 2020. gada 14. jūlijā.

KONTAKTINFORMĀCIJA UN REKVIZĪTI

SIA “KAUF”

Reģistrācijas Nr. 40003165349

PVN Reģ.Nr. LV40003165349

Juridiskā adrese: Antonijas iela 26-20, Rīga, LV-1010

Biroja, noliktavas adrese: Ganību dambis 30B, Rīga, LV-1005

Tel. 67332028, 26672556; fakss 67332068

E-pasts: [email protected]

Mājas lapa: http://www.kauf.lv

Bankas rekvizīti:

Banka: SEB Banka A/S

SWIFT (BIC) kods: UNLALV2X

Konta Nr. LV50UNLA0002018469025

Banka: Citadele banka A/S

SWIFT (BIC) kods: PARXLV22

Konta Nr. LV49PARX0016780550001